Zezwolenie na pobyt stały

​Zezwolenie na pobyt stały może zostać udzielone:

 • małoletniemu dziecku polskiego obywatela, pozostającego pod jego władzą rodzicielską;

 • małoletniego dziecka cudzoziemca, który otrzymał zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod władzą rodzicielską:

  • urodzonego po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;​

  • urodzonego w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonemu cudzoziemcowi, bądź w okresie jego pobytu w Polsce na podstawie zgody ze względu na pobyt humanitarny, pobyt tolerowany, w związku z nadaniem statusu uchodźcy bądź ochrony międzynarodowej.

 • małżonka obywatela RP, który:

  • pozostaje w związku małżeńskim od co najmniej 3 lat;​

  • od co najmniej 2 lat przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z małżeństwem z Polakiem/w związku z posiadaniem statusu uchodźcy/w związku z ochroną uzupełniającą bądź zgodą na pobyt ze względów humanitarnych.

 • osobie o polskim pochodzeniu, która zamierza mieszkać w Polsce na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców/dziadków lub dwoje pradziadków było narodowości polskiej;

 • posiadacza ważnej Karty Polaka, który chce zamieszkać w Polsce na stałe.

Kartę pobytu stałego uzyska również:​

 • ofiara przestępstwa handlu ludźmi, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała w Polsce rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi;

Zezwolenie na pobyt stały może zostać również udzielone:

 • ofierze przestępstwa handlu ludźmi, która:​​

  • współpracowała z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego;

  • w sposób uzasadniony boi się wrócić do państwa pochodzenia;

 • przebywała na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,

 • Cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie w Polsce przez okres co najmniej 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

 • Cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany;

 • Cudzoziemcowi, któremu udzielono na terytorium Polski azylu.

Należy pamiętać, iż za dziecko wniosek o pobyt stały składają rodzice bądź ustanowieni przez sąd opiekunowie. Dziecko, które w dniu składania wniosku miało poniżej 6 lat, nie musi być obecne z urzędzie ds. cudzoziemców. 

Zezwolenie na pobyt stały jest składane na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu stałego, którą należy odnawiać co 10 lat. Kartę pobytu stałego za dziecko poniżej 13 roku życia odbiera jego rodzic bądź opiekun

Co daje nam zezwolenie na pobyt stały?

Przede wszystkim cudzoziemiec, które posiada kartę pobytu stałego, nie musi posiadać żadnego zezwolenia do wykonywania pracy w Polsce. Na karcie pobytu widnieje zapis: "dostęp do rynku pracy".

Jeżeli potrzebujesz karty pobytu stałego - zgłoś się do nas. W zakres naszej usługi wchodzi skompletowanie dokumentów, wizyta z klientem w urzędzie, przygotowanie do egzaminu. Odnosimy w tej dziedzinie duże sukcesy. Zapraszamy do współpracy.