Usługi

Prawo Imigracyjne

Cudzoziemcy z państw trzecich (spoza obszaru Unii Europejskiej i EOG), którzy planują w Polsce dłuższy pobyt, powinni uzyskać zezwolenie na pobyt. Przybiera on różną postać - zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta UE i inne. Jednym z popularniejszych zezwoleń jest oczywiście zezwolenie na pobyt czasowy, a mianowicie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt?

O zezwolenie na pobyt mogą ubiegać się osoby, których cel pobytu w Polsce przekracza 3 miesiące. Kartę pobytu uzyskują przykładowo osoby, które w Polsce zamierzają wykonywać pracę zarobkową, studiować, prowadzić własną działalność gospodarczą. O kartę pobytu mogą się również ubiegać osoby, które w Polsce chcą zostać z bardziej osobistych powodów - są związane z obywatelem Polski, bądź przebywającym w Polsce cudzoziemcem. Nie zależnie od celu, w jakim cudzoziemcy w Polsce przebywają powinni oni posiadać stosowne zezwolenie.

Jak wygląda współpraca z nami?

Należy przede wszystkim podkreślić, że od momentu podpisania z klientem umowy opiekujemy się nim aż do zakończenia postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy/stały/rezydenta UE i inne. Nasze usługi obejmują m.in.:

- wypełnienie wniosku na pobyt;

- umówienie klienta na spotkanie w mazowieckim urzędzie wojewódzkim, gdzie złoży odciski palców i otrzyma pieczątkę w paszporcie;

- pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów.

Co jeszcze możemy dla Państwa zrobić:

 

Oprócz świadczenia usług związanych z legalizacją pobytu pomagamy również naszym klientom:

- zakładać spółki;

- uzyskiwać zezwolenie na pracę bądź oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy;

- występujemy przed sądem w celu uzyskania zgody na zawarcie związku małżeńskiego;

- pomagamy uzyskać obywatelstwo polskie bądź uznanie za obywatela polskiego;

- udzielamy porad prawnych i wiele innych.

Jak możemy Państwu pomóc?

Zadzwoń do Nas:

Lub wyślij nam wiadomość:

GoldBench Kancelaria

ul. Nowy Świat 51/8

00-042 Warszawa

+48 667-176-701

kontakt@goldbench.pl