Szukaj
  • Aleksandra Gurne

Praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, a koronawirus

Aktualizacja: sie 14

Wielu z Państwa, również w czasie panującej obecnie epidemii koronawirusa, zastanawia się jak zalegalizować pracę ich pracowników — cudzoziemców w Polsce.

Odpowiedź na to pytanie jest następująca.


Należy mieć na względzie, iż zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: upz) cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie, gdy nie jest uprawniony do jej wykonywania w rozumieniu art. 87 ust. 1 upz lub nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc jednocześnie zwolnionym z obowiązku posiadania przedmiotowego zezwolenia na podstawie przepisów szczególnych.

Oznacza to, iż aby cudzoziemiec mógł pracować legalnie musi spełniać poniższe warunki:

- przebywać w Polsce legalnie;

- przebywać w Polsce na podstawie pobytu z dostępem do rynku pracy;

- jego praca musi zostać zalegalizowana (np. cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na podstawie zezwolenia na pracę) bądź będzie on zwolniony z obowiązku zalegalizowania wykonywanej przez siebie pracy.


Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy (kartę pobytu w związku z wykonywaniem pracy) może — na podstawie posiadanej karty pobytu — pracować tylko u tego pracodawcy, na którego została ona wydana. Jeżeli chce go zatrudnić inny pracodawca, powinien on to zrobić przykładowo na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.


Zgodnie z przepisem art. 88za upz jeżeli cudzoziemiec pracuje u danego pracodawcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez okres przekraczający 3 miesiące i złoży przed zakończeniem daty zakończenia stosunku pracy w oświadczeniu o powierzeniu wykonania pracy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, zaś wniosek nie jest obarczony brakami formalnymi bądź zostały one uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone we wskazanym powyżej oświadczeniu (wpisanym do ewidencji oświadczeń) uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę bądź doręczenia decyzji odmownej w tym przedmiocie.


Powyższą zasadę stosuje się również w odniesieniu do cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy, u którego pracuje już na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.


Należy również uwzględnić przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ma to miejsce w sytuacji, gdy w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy zakończenie wskazanego tam okresu pracy upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Cudzoziemiec pracujący na wskazanym powyżej oświadczeniu może pracować dla danego pracodawcy (wskazanego w oświadczeniu) do upływu 30 - go dnia, który następuje po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Należy wskazać, że cudzoziemiec może pracować legalnie również po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla danego pracodawcy.

13 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

GOLDBENCH

Kancelaria Prawna

Kontakt z nami

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

Telefon:

667 - 176 - 701

E - mail:

kontakt@goldbench.pl