Szukaj

Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy – kiedy cudzoziemiec nie dostanie karty pobytu?

Zaktualizowano: cze 13

Szanowni Państwo,

w poprzednim artykule opisałam Państwu sytuację, w której postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy nie zostanie wszczęte.

W tym artykule wyjaśnię Państwu, kiedy urząd ds. cudzoziemców odmówi wydania nam karty pobytu.

Zgodnie z ustawą-Prawo cudzoziemców — cudzoziemiec nie otrzyma karty pobytu, gdy:

1) nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu w Polsce ponad 3 miesiące;

2) obowiązuje jego wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest w Polsce niepożądany;

3) jego dane znajdują się w SIS (System Informacyjny Schengen do celów odmowy wjazdu);

4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Polskę;

5) w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy:

– złożył wniosek, który zawiera nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające dane lub informacje;

– zeznał nieprawdę lub zataił prawdę;

– podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego;

6) zalega z uiszczaniem podatków (chyba że uzyskał odpowiednie zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu);

7) nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa;

8) nie wyraził zgody na leczenie, pomimo podlegania takiemu obowiązkowi na podstawie umowy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

9) złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu w Polsce lub przebywa w Polsce nielegalnie (są od tej reguły pewne wyjątki).

Należy wskazać, iż w przypadku cudzoziemca, którego dane zostały wpisane do SIS, można mu udzielić zezwolenia na pobyt czasowy z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do SIS. Odnosi się to w szczególności do względów humanitarnych bądź wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

We wskazanym powyżej przypadku wojewoda bądź Szef Urzędu w drugiej instancji zasięga opinii za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, a także informuje – za pośrednictwem tego komendanta – właściwy organ innego państwa obszaru Schengen o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy.

Organ może również odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy fakultatywnie – w przypadku, gdy cudzoziemiec nie poinformował wojewody o utracie poprzedniej podstawy pobytu w Polsce. Organ może odmówić cudzoziemcowi wydania kolejnej karty pobytu, jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przez upływem 1 roku od upływu okresu ważności poprzedzającego go zezwolenia albo od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna.


7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie