Szukaj

Karta Pobytu w związku z wysokimi kwalifikacjami a zmiana pracodawcy

Zaktualizowano: cze 13

Karta Pobytu w związku z wysokimi kwalifikacjami, a zmiana pracodawcy

Ostatnio jeden z moich klientów zadał mi pytanie dotyczące zatrudniania cudzoziemców z wysokimi kwalifikacjami.

Zagadnienie dotyczyło cudzoziemca, który po dwóch latach pobytu w Polsce na podstawie wskazanego powyżej zezwolenia, chciał zmienić pracodawcę (oraz związane z tym stanowisko i wynagrodzenie), jedynie informując o tym właściwego wojewodę (nie zmieniając przy tym posiadanego przez siebie zezwolenia).

Odpowiadając wprost na powyższe pytanie należy wskazać, iż prawodawca nie odniósł się wprost w przepisach, czy taka możliwość istnieje.

Karta Pobytu w związku z wysokimi kwalifikacjami, a zmiana pracodawcy

Zgodnie z przepisem art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (dalej: u.o.c.) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest udzielane cudzoziemcowi, którego celem pobytu – jak wskazano powyżej – jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Cudzoziemiec, który chce otrzymać powyższe zezwolenie, musi również spełnić wskazane poniżej warunki:

– zawrzeć – na okres przynajmniej 1 roku – umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą lub umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi bądź pozostaje w stosunku służbowym;

· posiadać formalne kwalifikacje (oraz spełniać inne warunki), które są wymagane (dotyczy to wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

· posiadać wyższe kwalifikacje zawodowe;

· posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce;

· posiadać zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności – jeżeli obowiązek uzyskania zgody przez zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów.

Należy również wskazać, iż pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, powinien nie mieć innych możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Warunkiem uzyskania przez cudzoziemca karty pobytu w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest również zapewnienie mu rocznego wynagrodzenia brutto wynikającego z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia wskazanego w umowie, nie niższego niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia wskazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Karta Pobytu w związku z wysokimi kwalifikacjami, a zmiana pracodawcy

Omawiane zezwolenie może być na wniosek cudzoziemca w każdym czasie zmienione. Przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. Ma to miejsce, gdy cudzoziemiec chce pracować u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu, zmienić stanowisko lub będzie otrzymywał niższe wynagrodzenie niż to określone w zezwoleniu.

Przez pierwsze 2 lata pobytu cudzoziemca w Polsce na podstawie zezwolenia będącego przedmiotem niniejszego artykułu:

· cudzoziemiec nie może podjąć pracy na rzecz innego pracodawcy, niewskazanego w posiadanym przez niego zezwoleniu;

· cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, na którym został zatrudniony;

· cudzoziemiec nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego, niż to, które zostało wskazane w zezwoleniu

– bez zmiany tego zezwolenia.

Przez pierwsze 2 lata pracy dla danego pracodawcy cudzoziemiec nie ma możliwości zmiany pracodawcy, a także zajmowanego stanowiska i wynagrodzenia. Chyba że zmieni zezwolenie na pracę.

Omawiana w tym przypadku zmiana zezwolenia nie będzie konieczna w sytuacji zmiany nazwy bądź formy prawnej pracodawcy, oraz przejęcia zakładu pracy bądź jego części przez inny podmiot (art. 135 ust. 3 u.o.c.).

Co zatem powinien zrobić cudzoziemiec, który po upływie 2 lat pobytu w Polsce, zapragnie zmiany pracodawcy, lub wykonywanego stanowiska? Albo zmiany wynagrodzenia na niższe? Bądź zmiany minimalnego czasu pracy lub rodzaju umowy, na podstawie której jest ona wykonywana? Ma on obowiązek – w ciągu 15 dni roboczych – poinformować o tej zmianie wojewodę. Również o utracie pracodawcy cudzoziemiec powinien poinformować wojewodę w ciągu 15 dni roboczych.

Ustawodawca nie uregulował zatem wprost, w jaki sposób może postąpić cudzoziemiec. Istnieją co prawda opracowania (np. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 10 października 2019 r., GIP-GBI.0701.163.2019.2), które mogą sprawiać wrażenie, iż istnieją inne uregulowania w tym zakresie należy jednak mieć na względzie, iż nie są one prawnie wiążące, zaś zgodnie z obowiązującym w Pols

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie