Szukaj
  • Aleksandra Gurne

Karta Pobytu w związku z wysokimi kwalifikacjami, a zmiana pracodawcy

Ostatnio jeden z moich klientów zadał mi pytanie dotyczące zagadnienia związanego z zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wymagającą wysokich kwalifikacji.


Zagadnienie dotyczyło cudzoziemca, który po dwóch latach pobytu w Polsce na podstawie wskazanego powyżej zezwolenia, chciał zmienić pracodawcę (oraz związane z tym stanowisko i wynagrodzenie), jedynie informując o tym właściwego wojewodę (nie zmieniając przy tym posiadanego przez siebie zezwolenia).


Odpowiadając wprost na powyższe pytanie należy wskazać, iż prawodawca nie odniósł się wprost w przepisach, czy taka możliwość istnieje.


Zgodnie z przepisem art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (dalej: u.o.c.) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest udzielane cudzoziemcowi, którego celem pobytu – jak wskazano powyżej - jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Cudzoziemiec, który chce otrzymać powyższe zezwolenie, musi również spełnić wskazane poniżej warunki:


- zawrzeć – na okres przynajmniej 1 roku – umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą lub umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi bądź pozostaje w stosunku służbowym;

· posiadać formalne kwalifikacje (oraz spełniać inne warunki), które są wymagane (dotyczy to wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

· posiadać wyższe kwalifikacje zawodowe;

· posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce;

· posiadać zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności – jeżeli obowiązek uzyskania zgody przez zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów.


Należy również wskazać, iż pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, powinien nie mieć innych możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.


Warunkiem uzyskania przez cudzoziemca karty pobytu w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest również zapewnienie mu rocznego wynagrodzenia brutto wynikającego z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia wskazanego w umowie, nie niższego niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia wskazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 135 ust. 1 u.o.c. wskazuje, iż omawiane zezwolenie może być na wniosek cudzoziemca w każdym czasie zmienione przez wojewodę, który jest właściwy ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. Ma to miejsce w sytuacji, gdy cudzoziemiec chce pracować u innego pracodawcy niż ten określony w zezwoleniu, zamierza zmienić stanowisko bądź będzie otrzymywał niższe wynagrodzenie nić to określone w zezwoleniu.


Ustęp 2 omawianego przepisu wskazuje z kolei, iż przez pierwsze 2 lata pobytu cudzoziemca w Polsce na podstawie zezwolenia będącego przedmiotem niniejszego artykułu:

· cudzoziemiec nie może podjąć pracy na rzecz innego pracodawcy, niewskazanego w posiadanym przez niego zezwoleniu;

· cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, na którym został zatrudniony;

· cudzoziemiec nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego, niż to, które zostało wskazane w zezwoleniu


- bez zmiany tego zezwolenia.


Powyższy przepis pozwala stwierdzić, iż przez pierwsze 2 lata pracy dla danego pracodawcy cudzoziemiec nie ma możliwości zmiany pracodawcy, a także zajmowanego stanowiska i wynagrodzenia, chyba że zmieni zezwolenie na pracę.


Przy okazji należy jedynie wskazać, iż omawiana w tym przypadku zmiana zezwolenia nie będzie konieczna w sytuacji zmiany nazwy bądź formy prawnej pracodawcy, oraz przejęcia zakładu pracy bądź jego części przez inny podmiot (art. 135 ust. 3 u.o.c.).


Co zatem powinien zrobić cudzoziemiec, który po upływie 2 lat pobytu w Polsce, zapragnie zmiany pracodawcy, stanowiska, wynagrodzenia na niższe bądź zmiany minimalnego czasu pracy lub rodzaju umowy, na podstawie której jest ona wykonywana? Cudzoziemiec ten ma obowiązek – w ciągu 15 dni roboczych – poinformować o tej zmianie wojewodę. Również o utracie pracodawcy cudzoziemiec powinien poinformować wojewodę w ciągu 15 dni roboczych.


Ustawodawca nie uregulował zatem wprost, w jaki sposób może postąpić cudzoziemiec. Istnieją co prawda opracowania (np. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 10 października 2019 r., GIP-GBI.0701.163.2019.2), które mogą sprawiać wrażenie, iż istnieją inne uregulowania w tym zakresie należy jednak mieć na względzie, iż nie są one prawnie wiążące, zaś zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem omawiane zagadnienie nie zostało prawnie uregulowane.

1 wyświetlenia

GoldBench

Kancelaria Doradztwa Prawnego

NIP: 5252806107

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

 

tel.: 667 - 176 - 701 (pl, en)

tel.: 539 - 916 - 067 (ru)

mail: kontakt@goldbench.pl