Szukaj
  • Aleksandra Gurne

Karta pobytu na pracę — podstawowe informacje

Czym jest Karta Pobytu?


Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca przebywającego w Polsce. W połączeniu z ważnym paszportem potwierdza prawo cudzoziemca do przebywania w Polsce i uprawnia go do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy.

Podstawy udzielenia zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca


Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo po uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.


Karta pobytu na pobyt czasowy ze względu na pracę


Cudzoziemiec, który ma zamiar wykonywać pracę w Polsce i przebywać na terytorium Polski powinien uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Już sam wniosek złożony przez cudzoziemca – w urzędzie do spraw cudzoziemców bądź nadany na poczcie – upoważnia go już do pobytu w Polsce. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest on jeszcze podstawą do pracy u danego pracodawcy. Do momentu uzyskania decyzji zezwalającej na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec nie może legalnie pracować u pracodawcy. Prawo do legalnej pracy w momencie oczekiwania na kartę pobytu daje zezwolenie na pracę bądź (w przypadku obywateli np. Ukrainy) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Należy pamiętać, iż zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca udziela się na czas realizacji jego celu pobytu. W przypadku pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest to jednak okres nie dłuży niż 3 lata. Zezwolenia na pobyt czasowy wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca (w drodze decyzji).


Karta Pobytu na pracę, a zmiana pracodawcy


Cudzoziemiec, który planuje zmienić pracodawcę, ma obowiązek poinformować o tym fakcie wojewodę w terminie 15 dni roboczych od momentu rozwiązania umowy o pracę. Jest to norma zawarta w art. 121 ustawy o cudzoziemcach. Następnie w ciągu 30 dni cudzoziemiec powinien złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy i pracę u nowego pracodawcy.


Czy można na podstawie karty pobytu dla jednego pracodawcy wykonywać pracę dla innego pracodawcy?


Cudzoziemiec, pracując dla jednego pracodawcy na podstawie zezwolenia na pobyt na pracę i na pobyt czasowy może jednocześnie pracować dla innego. Powinien jednak posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę bądź oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.


Olha Stoliarchuk

/studentka prawa/

30 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

GOLDBENCH

Kancelaria Prawna

Kontakt z nami

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

Telefon:

667 - 176 - 701

E - mail:

kontakt@goldbench.pl