Szukaj

Karta Pobytu na pobyt z rodziną


Kogo dotyczy zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pobytem z rodziną?

Dotyczy ono przede wszystkim członków rodziny cudzoziemca, którzy już w Polsce przebywają, bądź zamierzają do Polski dopiero przyjechać. ​

​Dotyczy to:

 • małżonka, małoletniego dziecka cudzoziemca bądź jego małżonka, jeżeli ów cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie:​​​

 • posiadania od co najmniej 2 lat kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy ( w tym bezpośrednio przez złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok);

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy wymagającej wysokich kwalifikacji;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywaniu pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej;

 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.


 • udzielenia mu ochrony uzupełniającej;

 • nadania mu statusu uchodźcy;

 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

 • zezwolenia na pobyt stały.


Na jak długo wydane zostaje karta pobytu na pobyt z rodziną?

​ Karta Pobytu na pobyt z rodziną zostaje wydana na okres od 3 miesięcy do lat 3.

Karta pobytu na podstawie połączenia z rodziną a praca

​ Karta pobytu na podstawie połączenia z rodziną daje możliwość wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia. W takiej karcie pobytu zamieszczana jest adnotacja - "dostęp do rynku pracy".

Karta pobytu na połączenie z rodziną - kto może złożyć wniosek?

​ Wniosek o wydanie karty pobytu na połączenie z rodziną może złożyć zarówno sam zainteresowany, jak i małżonek bądź rodzic. Ten drugi przypadek ma miejsce, gdy wnioskodawca przebywa poza granicami Polski. W tym przypadku złożenie wniosku wymaga pisemnej zgody wnioskodawcy, chyba że składający za niego wniosek członek rodziny jest jego przedstawicielem ustawowym. ​ Na podstawie uzyskanego w ten sposób zezwolenia na pobyt czasowy członkowie rodziny cudzoziemca mogą uzyskać w Państwie pochodzenia wizę, która umożliwi im wjazd do Polski. ​ Należy również mieć na względzie, iż dziecko cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały bądź rezydenta długoterminowego UE, pozostające pod jego władzą rodzicielską i urodzone po udzieleniu rodzicowi tego zezwolenia, może uzyskać kartę pobytu stałego.


Co zrobić, gdy cudzoziemiec nie spełnia powyższych wymagań?


W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na tzw. inne okoliczności. Dotyczy ono członków rodziny cudzoziemca, a także osób, które prowadzą z nim życie rodzinne. ​ W przeciwieństwie do poprzednio opisanego wniosku - cudzoziemiec musi przebywać w Polsce podczas składania obecnego. Cudzoziemiec, który otrzyma kartę pobytu na podstawie innych okoliczmności - nie ma również prawa do wykonywania pracy w Polsce. Musi zdobyć odrębne zezwolenie na pracę.


8 wyświetlenia0 komentarz