Szukaj
  • Aleksandra Gurne

Czy cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy może założyć działalność gospodarczą?


Szanowni Państwo,

cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy, nieposiadający jednocześnie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, nie może — bez odpowiedniego zezwolenia — prowadzić w Polsce działalności gospodarczej.


Dla cudzoziemców z państw trzecich ograniczony jest również wybór formy prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą oni bowiem ją prowadzić jedynie w formie spółek handlowych.


Cudzoziemiec, który chce założyć firmę w Polsce, musi spełniać warunki określone w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: upz).


Zgodnie z przedmiotową ustawą osobą zagraniczną jest również osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Z kolei, przepis art. 3 pkt 5 lit. a upz wskazuje, iż obywatele innych państw niż państwa członkowskie mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeżeli:

a) posiadają w Polsce:

- zezwolenie na pobyt stały;

- zezwolenie na pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

- zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;

- zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną;

- zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udzielone cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne Państwo członkowskie UE;

- zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udzielone członkowi rodziny cudzoziemca (posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta UE);

- status uchodźcy;

- ochronę uzupełniającą;

- zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany;

- zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce;

- zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; b) korzystają w Polsce z ochrony czasowej; c) posiadają ważną Kartę Polaka; d) są członkami rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej — dołączającymi do nich w Polsce;

e) przebywają w Polsce na podstawie złożonego wniosku na pobyt czasowy bądź na podstawie pieczątki umieszczonej w dokumencie podróży cudzoziemca, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej.


Powyższa lista wskazuje na osoby, które oprócz zakładania działalności w postaci spółek handlowych, mogą ją również prowadzić w postaci tradycyjnej działalności gospodarczej (wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).


Cudzoziemcy, których nie ma na powyższej liście, jak już wskazałam powyżej, mogą założyć firmę w postaci jednej ze spółek handlowych - najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepis art. 4 ust. 3 wspomnianej ustawy wskazuje bowiem, iż osoby zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, komandytowo - akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Osoby zagraniczne mogą również przystępować do takich spółek oraz obejmować w nich udziały i akcje (chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej).


Cudzoziemcy, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jedynie w formie spółki handlowej muszą się jeszcze liczyć z dwoma rzeczami. Po pierwsze - obowiązkowo muszą wyrobić kartę pobytu związaną z prowadzoną przez niech działalnością gospodarczą. Po drugie - cudzoziemiec, który jest w zarządzie spółki bądź jest jej prokurentem i przebywa w Polsce musi - po 6 miesiącach - uzyskać zezwolenie na pracę typu B.

W celu uzyskania szczegółowej analizy prawnej Państwa sprawy — zachęcam do skontaktowania się z naszą kancelarią.


35 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

GOLDBENCH

Kancelaria Prawna

Kontakt z nami

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

Telefon:

667 - 176 - 701

E - mail:

kontakt@goldbench.pl