Obywatelstwo

1. Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Prezydent Polski może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Jego decyzja ma charakter uznaniowy. Oznacza to, iże Prezydent nie musi jej uzasadniać. Nie można również zaskarżyć decyzji Prezydenta Polski. 

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego można złożyć osobiście/za pośrednictwem poczty z podpisem urzędowo poświadczonym/za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub polskiego konsula. 

Należy pamiętać, iż ważność karty pobytu, paszportu bądź dokumenty podróży osoby składającej wniosek nie może być krótsza niż 6 miesięcy w chwili złożenia wniosku.  Ponadto, cudzoziemiec przez cały okres rozpatrywania wniosku w Kancelarii Prezydenta RP musi posiadać ważny paszport bądź dokument podróży, a także ważną kartę pobytu.

Istotne jest, aby dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym były takie same. 

Dokumenty w języku obcym powinny być złożone z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula).

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dla małoletniego dziecka powinien być podpisany przez obydwoje rodziców. Z kolei dziecko, które skończyło 16 rok życia, musi wyrazić zgodę na nadanie obywatelstwa polskiego. 

Opisane powyżej postępowanie jest postępowaniem czysto uznaniowym - to Prezydent Polski decyduje, czy cudzoziemiec może dostać obywatelstwo czy też nie. Z tego powodu każdy wniosek należy dobrze uzasadnić, w czym chętnie pomagamy. Jeżeli potrzebujesz pomocy odnośnie uzyskania obywatelstwa polskiego - skontaktuj się z nami. 

2. Uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego może się odbyć w dwojaki sposób: poprzez nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP oraz poprzez uznanie za obywatela polskiego. 

Druga opisana procedura jest typową procedurą administracyjną. Nie zależy od niczyjego uznania. Jedyne co trzeba zrobić to spełnić określone warunki. 

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się:

 1. cudzoziemca, który przebywa nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta UE lub prawa stałego pobytu; cudzoziemiec powinien ponadto posiadać w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

 2. cudzoziemca, który przebywa nieprzerwanie w Polsce od co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta UE lub prawa stałego pobytu:

 3. od co najmniej 3 lat będącym w związku małżeńskim z obywatelem Polski;

 4. nieposiadającego żadnego obywatelstwa.

 5. cudzoziemca, który od 2 lat przebywa nieprzerwanie w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego w związku z posiadaniem statusu cudzoziemca w Polsce;

 6. małoletniego cudzoziemca mieszkającego w Polsce od co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta UE lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest Polakiem, za drugie, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

 7. małoletniego cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jedno z rodziców odzyskało obywatelstwo polskie;

 8. cudzoziemca, który przebywa od co najmniej 10 lat na terytorium Polski i spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawo stałego pobytu;​

  • posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

 9. cudzoziemca, który przebywa w Polsce od co najmniej roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka​

 10. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu obywatelstwa polskiego - zapraszam do kontaktu.