Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Powyższa procedura dotyczy:

  1. małżonka obywatela UE/EOG/Szwajcarii;

  2. dzieci bądź dzieci małżonka - w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej bądź jego małżonka, rodzice bądź rodzice małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka

którzy sami nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG bądź Szwajcarii. 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE?

Pobyt cudzoziemca w Polsce musi być nieprzerwany, tzn przerwy w nim nie mogą łącznie przekroczyć 6 miesięcy w roku. Nie dotyczy to wyjazdu z powodu:

  • obowiązkowej służby wojskowej;

  • ważnej sytuacji rodzinnej, jak np. ciąża, poród, choroba, studia, szkolenie zawodowe bądź oddelegowanie, które wymaga pobytu poza tym terytorium - okres ten nie może być jednak dłuższy niż kolejnych 12 miesięcy.

Należy pamiętać, iż pobyt w Polsce przerywa również wykonanie decyzji o wydaleniu obywatela UE.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu karty stałego pobytu członka rodziny UE - skontaktuj się z nami.