REJESTRACJA OBYWATELI UE I ICH RODZIN

Kogo dotyczy rejestracja obywateli UE?

Procedura rejestracji obywateli UE dotyczy:

- obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- obywatela państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego należącego do Unii Europejskiej;

- obywatela państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które korzysta ze swobody przepływu osób na podstawie umów

który planuje pozostać w Polsce ponad 3 miesiące.

Jakie warunki musisz spełnić?

Należy pamiętać, iż wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE należy złożyć do właściwego wojewody nie później niż z następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. Termin ten nie dotyczy obywatela UE, który wjechał do Polski w celu poszukiwania pracy. W tym przypadku termin ten wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Również rodzina członka obywatela UE ma obowiązek uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE w Polsce. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny. Do rodziny należą  dzieci bądź dzieci małżonka - w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej bądź jego małżonka, rodzice bądź rodzice małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Należy pamiętać o tym, iż zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne bezterminowo.