Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kto może zostać rezydentem UE? Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE może złożyć cudzoziemiec, który w Polsce przebywa legalnie i nieprzerwanie przez ponad 5 lat. Cudzoziemiec musi ponadto spełniać określone warunki:

1) posiadać źródło regularnego i stabilnego dochodu, które wystarczy na koszty utrzymania jego i jego rodziny;

2) posiada ubezpieczenie zdrowotne;

3) posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

 

Jak udowodnić posiadaną znajomość języka polskiego? Przede wszystkim przez okazanie właściwych dokumentów. Są nimi:

 

- urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego (certyfikat, który wydaje Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (na poziomie B1);

- świadectwo ukończenia szkoły w Polsce;

- świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 


Karta Pobytu Rezydenta UE wydawana jest na czas nieoznaczony. Należy ją wymieniać co 5 lat. Ponadto, cudzoziemiec, który posiada taką kartę, jest uprawniony do pracy w Polsce bez dodatkowego zezwolenia (na Karcie Pobytu istnieje napis "dostęp do rynku pracy".