Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Warszawa (Karta Pobytu Warszawa)

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wydawane cudzoziemcowi, który swoją przyszłość zawodową wiąże z konkretnym pracodawcą. W przeciwieństwie jednak do zezwolenia na pracę bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy zezwolenie na pobyt czasowy i pracę stanowi jednocześnie podstawę do pobytu cudzoziemca w Polsce, jak i do pracy u danego pracodawcy. 

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla pracownika związana jest z koniecznością zgromadzenia znacznej ilości dokumentacji z różnych urzędów.

Możemy w tym Państwa wyręczyć. 

zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 
Niebieska Karta

Niebieska Karta to inaczej zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. W przeciwieństwie do zwykłego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pracownik oprócz załącznika numer 1 przedstawia w urzędzie również załącznik numer 2. 

Powyższe zezwolenie można uzyskać na okres od 3 miesięcy do 3 lat. Na jego podstawie cudzoziemiec otrzymuję Kartę Pobytu, na której widnieje napis "Niebieska Karta UE".

Co oznacza zawód wymagający wysokich kwalifikacji?

 

Chodzi o zawód, który wymaga ukończenia studiów wyższych bądź posiadania przez cudzoziemca co najmniej 5 - letniego doświadczenia zawodowego na poziomie kwalifikacji, który jest porównywalny z poziomem uzyskanym w wyniku ukończenia studiów wyższych koniecznych do wykonywania danej pracy. 


W przypadku Niebieskiej Karty wysokość wynagrodzenia oferowanego cudzoziemcowi nie może być niższa niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu Niebieskiej Karty?

 
Karta Pobytu na działalność gospodarczą (na firmę)

Cudzoziemiec, który planuje prowadzić bądź prowadzi w Polsce firmę, powinien złożyć wniosek na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Powyższe zezwolenie powinien również uzyskać cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, w której posiada udziały bądź akcje, bądź prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnej przez komplementariusza, lub jeżeli działa w charakterze prokurenta.

Na co należy zwrócić uwagę?

Osoby, które pełnią funkcję w zarządzie, ale nie posiadają akcji bądź udziałów spółki, powinny złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

Powyższe zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na okres od 3 miesięcy do 3 lat.

Należy pamiętać, iż cudzoziemiec, który wykonuje w spółce pracę poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały posiada, a także, który prowadzi sprawy spółki komandytowej bądź komandytowo - akcyjnej jako komplementariusz, bądź działa w charakterze prokurenta może jednocześnie wykonywać pracę w tym charakterze. Wówczas, na karcie pobytu wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wskazane jest, iż karta ta ma "dostęp do rynku pracy". Podjęcie jednak innej pracy (nawet w tej samej spółce) wiąże się już z koniecznością posiadania zezwolenia na pracę.  

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu Karty Pobytu na Firmę?

Karta Pobytu na pobyt z rodziną
 
 

Kogo dotyczy zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pobytem z rodziną?

Dotyczy ono przede wszystkim członków rodziny cudzoziemca, którzy już w Polsce przebywają, bądź zamierzają do Polski dopiero przyjechać. 

Dotyczy to:

 • małżonka, małoletniego dziecka cudzoziemca bądź jego małżonka, jeżeli ów cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie:​

  • posiadania od co najmniej 2 lat kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy ( w tym bezpośrednio przez złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok);

  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych;

  • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy wymagającej wysokich kwalifikacji;

  • zezwolenia na pobyt czasowy  w wykonywaniu pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej;

  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 • udzielenia mu ochrony uzupełniającej;

 • nadania mu statusu uchodźcy;

 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

 • zezwolenia na pobyt stały;

Na jak długo wydane zostaje karta pobytu na pobyt z rodziną?

Karta Pobytu na pobyt z rodziną zostaje wydana na okres od 3 miesięcy do lat 3. 


Karta pobytu na podstawie połączenia z rodziną a praca

Karta pobytu na podstawie połączenia z rodziną daje możliwość wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia. W takiej karcie pobytu zamieszczana jest adnotacja - "dostęp do rynku pracy".

Karta pobytu na połączenie z rodziną - kto może złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty pobytu na połączenie z rodziną może złożyć zarówno sam zainteresowany, jak i małżonek bądź rodzic. Ten drugi przypadek ma miejsce, gdy wnioskodawca przebywa poza granicami Polski. W tym przypadku złożenie wniosku wymaga pisemnej zgody wnioskodawcy, chyba że składający za niego wniosek członek rodziny jest jego przedstawicielem ustawowym.

Na podstawie uzyskanego w ten sposób zezwolenia na pobyt czasowy członkowie rodziny cudzoziemca mogą uzyskać w Państwie pochodzenia wizę, która umożliwi im wjazd do Polski. 

Należy również mieć na względzie, iż dziecko cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały bądź rezydenta długoterminowego UE, pozostające pod jego włądzą rodzicielską i urodzone po udzieleniu rodzicowi tego zezwolenia, może uzyskać kartę pobytu stałego. 

Co zrobić, gdy cudzoziemiec nie spełnia powyższych wymagań?

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na tzw. inne okoliczności. Dotyczy ono członków rodziny cudzoziemca, a także osób, które prowadzą z nim życie rodzinne. 

W przeciwieństwie do poprzednio opisanego wniosku - cudzoziemiec musi przebywać w Polsce podczas składania obecnego. Cudzoziemiec, który otrzyma kartę pobytu na podstawie innych okoliczmności - nie ma również prawa do wykonywania pracy w Polsce. Musi zdobyć odrębne zezwolenie na pracę. 

 
Karta Pobytu dla członka rodziny obywatela Polski

Kogo dotyczy wniosek na kartę pobytu członka rodziny?

Powyższy wniosek dotyczy:

- cudzoziemca - małżonka polskiego obywatela;

- małoletnich dzieci małżonka obywatela Polski, który posiada kartę pobytu dla członka rodziny polskiego obywatela lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat i daje uprawnienie do wykonywania pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Na karcie pobytu widnieje wówczas adnotacja - "dostęp do rynku pracy".

Małżeństwo z obywatelem Polski, a karta pobytu

Należy wskazać, iż dla dziecka obywatela Polski, które pozostaje pod jego stałą władzą rodzicielską, można złożyć wniosek o kartę pobytu stałego. To samo dotyczy małżonka obywatela polskiego, który od ponad 3 lat pozostaje z nim w związku małżeńskim, zaś przez ostatnie 2 lata posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w związku z małżeństwem z obywatelem Polski. 


 

Kto jeszcze może uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela Polski?

 
Osobami uprzywilejowanymi pod tym względem są również inni członkowie rodziny obywatela RP spełniający określone warunki, a mianowicie:

- są zależni finansowo od obywatela Polski bądź pozostają z nim w gospodarstwie domowym, w kraju, z którego przybył cudzoziemiec

lub

- z powodu ważnych problemów zdrowotnych, które wymagają osobistej opieki ze strony obywatela.

Karta pobytu członka rodziny obywatela RP może zostać również wydana cudzoziemcowi, który prowadzi w Polsce życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z obywatelem Polski.